მეცნიერები

თამაზ გაბისონიადაბ. 23.09.1962. მუსიკოლოგიის დოქტორი, ეთნომუსიკოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ილიაუნის სტუდენტური ხალხური გუნდის ხელმძღვანელი, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის დეკანი.

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მუსიკისმცოდნე-ფოლკლორისტის სპეციალობით, აქვე დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე “ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ფორმები”.  გარდა ტრადიციული მრავალხმიანობის საკითხებისა, მისი კვლევის ძირითადი სფეროში შემოდის ქართული ხალხური სიმღერისა და საგალობლის შემსრულებლობისა და ურთიერთმიმართების საკითხები.   მონაწილეობა აქვს მიღებული რიგ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, ფოლკლორისტულ ექსპედიციებში.

გაბისონიას ძირითადი ნაშრომები:
Некоторые вопросы гармонической функциональности в мегрельских народных многоголоных песнях. (1985). В сборнике: Жордания, Йосиф (сост. и ред.). Вопросы народного многоголосия: 29-30. Тбилиси: Сабчота Сакартвело (რუსულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
ქართული ხალხური მრავალხმიანობის კომპოზიციური პრინციპები და ტიპები. (1988). კრებულში: გაბუნია, ნოდარ; წურწუმია, რუსუდან და სხვანი (რედკოლეგია). ქართული მუსიკის პოლიფონიის საკითხები: 3-17. თბილისი. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)
ქართული ხალხური მრავალხმიანობის სინთეზური და გარდამავალი ფორმები. (1993-1994). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის საკითხები. სამეცნიერო შრომები: 40-59. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე)
ფუნქციური ინიციატივა ქართულ ხალხურ სიმღერაში. (1997). სამეცნიერო შრომების კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.). მუსიკისმცოდნეობის  საკითხები: 51-62. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე)
ქართული ხალხური (ვოკალური) მრავალხმიანობის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია. (2000). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან. (პ/მ რედ.) ხალხური მრავალხმიანობის პრობლემები. თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: 49-65. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე,. რეზ. ინგლ. ენაზე)
ქართული საეკლესიო საგალობლისა და ქართული ხალხური სიმღერის ურთიერთმიმართების რამოდენიმე ასპექტი. (2001). კრებულში: წურწუმია, რუსუდან (პ/მ რედ.). სასულიერო და საერო მუსიკის მრავალხმიანობის პრობლემები: 209-222. ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ ენაზე, რეზ. ინგლ. ენაზე)
ბროშურის “ასე გალობდნენ საქართველოში” შესახებ. (2002). კრებულში: ანდრიაძე, მანანა (რედ.). ქართული საეკლესიო გალობის თანამედროვე პრობლემები: 7-31. თბილისი: საქართველოს საპატრიარქო, საეკლესიო გალობის ცენტრი (ქართულ ენაზე)
ქართული ხალხური სიმღერის ოსტატები, გურია. ვასილ მახარაძე. (2004). ტ. III (ნინო ჭალისურის თანაავტორობით). თბილისი: ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ ენაზე)
ქართული წირვის მელოდიური მოდელები. (2005). ქართული სამეცნიერო ინტერნეტ-ჟურნალი.
ჰიპოთეზები ქართული მრავალხმიანობის ჩამოყალიბების პროცესის შესახებ. (2005). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 68-78. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი: შპს ჩოხი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება. (2005). სახელმძღვანელო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის, სანოტო დანართითა და ორი კომპაქტდისკით. მესხი, თამარ და გაბისონია, თამაზ (შემდგენლები). თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია. კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი (ქართულ ენაზე)
Georgian Folk choral Music. (2006). “ICB – International Choral Bulletin”, Volume XXV, N 4-4th Quarter, (managing Editor Jutta Tagger), Louvigny, France (ინგლისურ ენაზე)
ცნება “მრავალხმიანობა” ქართული ხალხური მუსიკის მაგალითზე. (2008). წურწუმია, რუსუდან და ჟორდანია, იოსებ (რედ.). ტრადიციული მრავალხმიანობის მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 66-83. თბილისი: თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. თბილისი: თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
ქართული ხალხური საკრავიერი მრავალხმიანობის საკითხები.  (2008). მოხსენება ტრადიციული მრავალხმიანობის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე (იბეჭდება)
ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის ფორმები. სადოქტორო დისერტაცია (2009)

Share it on