მეცნიერები

თამარ მამალაძე1908 – 1972. ქართველი ისტორიკოს-ეთნოგრაფი, მუსიკისმცოდნე-ფოლკლორისტი.

მამალაძის ძირითადი ნაშრომები:
შრომის სიმღერები კახეთში. (1963). თბილისი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე)
ქართული ხალხური სიმღერა “ჭონა”. (1963). მსე, ტ. XII-XIII: გვ. 235-249. (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე)
Трудовые песни Кахетии. (1964). Автореферат дисс. на соиск. уч. степени кандидата искусствоведческих наук. Тбилиси (რუსულ ენაზე)
მეტივური სიმღერები. (1964). ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა და მატერიალური კულტურა (გვ. 168-176). თბილისი: საბჭოთა საქართველო (ქართულ ენაზე, რეზ. რუს. ენაზე)
ქართული აკვნის ნანა. (1968). საქართველოს ეთნოგრაფიის საკითხები. ტ. XIV (გვ. 20-29). თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე)
სვანური საწესო სიმღერების სტრუქტურა. (1972). მსე. ტ. XVI-XVII: გვ. 194-204. თბილისი: მეცნიერება (ქართულ ენაზე)

Share it on